Off: M/s, Maruti Overseas 15, India Exchange Place Kolkata-700027

(M): 24796482

L-190